Phần Thưởng Sự Kiện Đua Top Lực Chiến Liên Server

Ngày đăng: 06-06-2023

TOP Thưởng
Top 1 Võ Lâm Chí Tôn (Vĩnh Viễn)
Kim Giáp Bạch Hổ x 200 mảnh
Linh Thú Phẩm Thần (Linh Cáo) x1
Túi Bảo Thạch-8 x3
Vàng x 99999
Top 2 Ngạo Thị Quần Hùng (Vĩnh Viễn)
Hắc Hùng Sư x1 (mảnh hắc hùng sư x100)
Linh Thú Phẩm Thần Linh Cáo x1
Túi Bảo Thạch 7 x3
Vàng x39999
Top 3 Ngạo Thị Quần Hùng (Vĩnh Viễn)
Hắc Hùng Sư x1 (mảnh hắc hùng sư x100)
Linh Thú Phẩm Thần Linh Cáo x1
Túi Bảo Thạch 7 x3
Vàng x19999
Top 4-10 Thiên Tung Kỳ Tài (Vĩnh Viễn)
Mảnh Bạch Linh Miêu x50
Linh Thú Mộc Long Quy
Túi Bảo Thạch-6 x3
Vàng x9999